ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์บัตร

บัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

บัตรออมสิน เดบิต เบสิค  บัตรเดบิตสำหรับผู้มีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธนาคารออมสินยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีให้กับผู้สมัคร

อัตราค่าธรรมเนียม

แรกเข้า ยกเว้นให้
รายปี ยกเว้นให้
ออกบัตรทดแทน 100 บาท

สิทธิประโยชน์ทั่วไป

 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน ณ ร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับบัตร VISA
 • ใช้ถอนเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย stepool.jpgvisa.jpgplus.jpg สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน     
 • ใช้โอนเงินภายในบัตรที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องที่มีเครื่องหมายstepool-(1).jpg สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน 
 • ใช้โอนเงินภายในธนาคารออมสินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินหรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอนสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมายstepool-(2).jpg           
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด 24 ชม. 
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร 
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน 
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • สามารถเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ยังไม่หมดอายุ) หรือผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 65 ปี ขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ซึ่งไม่เป็นบัญชีร่วม บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีเงินฝากที่เบิกถอน โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ บัญชีทอดทิ้ง บัญชีที่ถูกปิด หรือบัญชีที่ไม่พบข้อมูล
 • บัตรออมสิน เดบิต เบสิค (GSB DEBIT BASIC CARD) ให้บริการสำหรับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน  และบัญชีเงินฝากพื้นฐาน 1 บัญชี สามารถผูกบัตรออมสิน เดบิต เบสิค ได้ 1 บัตรเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งอายัดบัตรได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือแจ้งอายัดผ่าน GSB Call Center โทร. 1115
 • ควรมีการเปลี่ยนรหัสประจำตัวอย่างน้อยทุก 3 เดือน
 • การใช้รหัสประจำตัวที่เครื่อง ATM ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน บัตรจะถูกระงับการใช้งาน
     - กรณีจำรหัสประจำตัวได้  ในวันถัดไปผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรด้วยรหัสที่ถูกต้องได้อัตโนมัติ หรือหากผู้ถือบัตร ประสงค์ให้ธนาคารรีเซ็ต PIN Tries ภายในวันที่ถูกระงับการใช้งาน ให้ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาชา
     - กรณีจำรหัสประจำตัวไม่ได้ หากผู้ถือบัตรมีความประสงค์ใช้บัตร สามารถขอออกบัตรทดแทนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • เมื่อนำบัตรไปทำรายการใดๆ ผ่านเครื่อง ATM เครี่องฝากเงิน หรือนำบัตรไปชำระค่าสินค้าหรือบริการให้เก็บใบบันทึกรายการ (Slip) หรือใบบันทึกค่าสินค้าและบริการ (Sales Slip) ไว้ เพื่อตรวจสอบกับรายการในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
 • การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม
 • ให้ตรวจสอบวันหมดอายุบนหน้าบัตรหากพบว่า บัตรหมดอายุแล้วผู้ถือบัตรสามารถมาติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง
 • ผู้ขอเปิดบัตรควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจสมัครบัตรทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานของธนาคาร