สินเชื่อบัตรเงินสด 

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน  ( Revolving Credit ) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด  30,000 บาท  โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล  ค้ำประกัน  คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ

   รายการ ค่าธรรมเนียม / ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สูญหาย) 100 บาท ต่อ บัตร
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท ต่อ ฉบับ
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเงินสดทดแทนรหัสเดิม 100 บาท ต่อ ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 99 บาท ต่อรอบบัญชี หรือ
ตามที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก

อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน 
อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล : ต่างจังหวัด
ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เรียกเก็บ
ชำระเงินผ่านบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน ไม่เรียกเก็บ
ชำระเงินผ่านบริการออมสิน Internet Banking ไม่เรียกเก็บ
ชำระเงินผ่านบริการออมสิน MyMo ไม่เรียกเก็บ
ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (Direct Debit) ไม่เรียกเก็บ
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส                                  
ไม่เกิน 30,000/รายการ
15 บาท/รายการ  : 20 บาท/รายการ
ชำระเงินผ่านเทสโก้ โลตัสทุกสาขา                             
ไม่เกิน 49,000/รายการ
10 บาท / รายการ
ชำระเงินผ่านจุดบริการแคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)     
ไม่เกิน 49,000/รายการ
15 บาท / รายการ
ชำระเงินผ่านตู้เติมสบายพลัส   
ไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ ไม่เกิน 40,000 บาท/วัน
       
15 บาท/รายการ