สินเชื่อบัตรเงินสด 

สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance

สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance

คุณสมบัติของลูกค้า

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
   1.1 กรณีผู้มีรายได้ประจำ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
   1.2 กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
   1.3 กรณีเจ้าของกิจการ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
2.  กรณีมีรายได้น้อยกว่า   30,000 บาทต่อเดือน มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 2 แห่ง
3.มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน 
 

อายุงาน

ผู้มีรายได้ประจำ : อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : 6 เดือนขึ้นไป
เจ้าของกิจการ : ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท)

15,000 บาท
 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.  ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent))
2.  ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อบัตรกดเงินสด
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.  เอกสารแสดงรายได้
5. สำเนาใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด(ที่จะนำมา Refinance)
6. สำเนาหน้าบัตรเครดิต(ที่จะนำมา Refinance)
 

วันครบกำหนดชำระ / วันหักบัญชี

นับจากวันสรุปยอดบัญชีไปอีก 15 วัน (นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

วงเงินพิจารณาอนุมัติต่อราย (บาท)

วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท
 

วันสรุปยอดบัญชี

ทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน
 

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

Capture.JPG

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

สูงสุด 48 เดือน
 

การชำระยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

ชำระ 2.5% ของวงเงินอนุมัติเท่าๆกันทุกเดือน(Statement) จนหมดสัญญาหรือมากกว่า แต่ไม่น้อยกว่า 500  บาท
 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โปรดดาวน์โหลด ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อบัตรเงินสด (สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance)
เพื่อใช้ประกอบเอกสารสำหรับเข้าร่วมโครงการ 


สินเชื่อบัตรเงินสด