ผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร

GSB Smart Plan 1, 2, 3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

"สิ่งไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้...ตลอดเวลา"

ผลประโยชน์ 2 เท่า จากอุบัติเหตุสาธารณะ
คุ้มครอง ระยะยาว สูงสุด 7 ปี
รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 1,000 บาท/วัน
เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียงวันละ 1.27 บาท/วัน