ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

GSB Smart Plan 1, 2, 3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ผลประโยชน์ 2 เท่า จากอุบัติเหตุสาธารณะ

คุ้มครอง ระยะยาว สูงสุด 7 ปี
รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 1,000 บาท/วัน
เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียงวันละ 1.27 บาท/วัน

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 2,000,000 บาท (สำหรับอุบัติเหตุสาธารณะ)
 • มีค่า รักษาพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท
 • รับเงินชดเชย สูงสุด 1,000 บาท / วัน (กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ)
 • รับความคุ้มครอง สูงสุด 7 ปี
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตร Care Card เมื่อเข้าพักรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามในใบคำขอเอาประกันภัย รับกรมธรรม์ทันที (เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย)
 • มีอายุ 5 – 60 ปี ณ วันเริ่มทำประกันภัยครั้งแรก
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 • สำหรับลูกค้าทั่วไป ซื้อทุนประกันภัยรวมกัน (อบ.1) ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และขยายสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้สินเชื่อ สามารถซื้อทุนประกันเพิ่ม รวมกัน (อบ.1) ได้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อคน
GSB Smart Plan 1, 2, 3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • กรณีผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัตร
 • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยอุ่นใจ ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง