วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับระบบ PCI-DSS พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับระบบ PCI-DSS พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

44,462,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

44,173,912.00

วันที่ประกาศ : 29 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content