วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Executive Management Program สำหรับ ผู้อำนวยการฝ่าย/เทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 160,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Executive Management Program สำหรับ ผู้อำนวยการฝ่าย/เทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 160,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

160,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2565
Skip to content