สาขาที่ให้บริการในจังหวัดอุดรธานี :

กุดจับ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กุมภวาปี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

น้ำโสม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โนนสะอาด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านดุง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ประชารักษา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อุดรธานี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองหาน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านผือ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บงคำ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เพ็ญ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.