สาขาที่ให้บริการในจังหวัดอุดรธานี :

กุดจับ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กุมภวาปี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

น้ำโสม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โนนสะอาด

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านดุง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ประชารักษา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อุดรธานี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองหาน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.