เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี

แชร์

จุดเด่น

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

รายละเอียดเงินฝาก

 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • เมื่อฝากครบ 2.5 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

 •   เดือนที่  1 –  6          ร้อยละ  0.625  ต่อปี
 •   เดือนที่  7 – 12          ร้อยละ  1.00   ต่อปี
 •   เดือนที่ 13 – 18         ร้อยละ  1.25   ต่อปี
 •   เดือนที่ 19 – 24         ร้อยละ  1.25   ต่อปี
 •   เดือนที่ 25 – 30         ร้อยละ  5.00   ต่อปี
 •  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ  1.83  ต่อปี

 (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.15 ต่อปี)

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2565

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 2.5 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง
 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

เครื่องมือช่วยคำนวณ - เงินออม

100 100,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

1,000 1,000,0000

จำนวนเงินออมที่ได้

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

30

บาท
10,000 1,000,000
1 ปี 35 ปี
0.2% 7%

จำนวนเงินที่ต้องออม (ต่อเดือน)

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท
!

ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 •                                        
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ปรับแต่งเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการ ทดลองปรับเป้าหมายได้ที่นี่

จำนวนเงินใหม่ที่ต้องการออมต่อเดือน 1,000 บาท

10,000 10,000,0000

จำนวนเงินออมที่ต้องออมเดือนละ

0
บาท
ดอกเบี้ยที่ได้รับ

0

บาท