จุดเด่น

สินเชื่อเพื่อการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

1. เงินกู้ระยะยาว (LT)

ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด

2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD)

ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์  โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

ดอกเบี้ย

ระยะเวลาชำระ

  • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น โดยสามารถให้กู้เพื่อการไถ่ถอนจำนองการกู้เงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่นได้
  • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก