สงกรานอุ่นใจ

รายละเอียด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

– เป็นผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วันนับจากวันที่ชำระเบี้ยประกันภัย
– คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
– เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกันภัยและประเทศโดยรวม

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

– อายุระหว่าง 20 ปีบริบูรณ์ – 70 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย

– 30 วัน

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

–  1 กรมธรรม์/ราย
(ซื้อซ้ำได้ ถ้าช่วงเวลาคุ้มครองไม่ซ้ำกับเล่มเดิม)

 

 

ระยะเวลาการเปิดรับประกันภัย

8 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

 

ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000 บาท

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000 บาท

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) แต่สำหรับกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มต้นความคุ้มครองโดยมีเงื่อนไขว่าต้องฉีดวัคซีนดังกล่าว ภายหลังเริ่มต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์เท่านั้น

5,000 บาท

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ไม่เกิน 20 วัน) ในกรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนดังกล่าว มีเงื่อนไขว่าต้องฉีดวัคซีนดังกล่าวภายหลังเริ่มต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์เท่านั้น

300 บาท / ต่อวัน

ข้อ 5. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย)

3,000 บาท


เบี้ยประกันภัยรวม(ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน)

– 10 บาท

 

รับประกันภัยโดย

– บมจ.ทิพยประกันภัย ติดต่อ โทร.1736