จุดเด่น

เพื่อต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ประสบภัยพิบัติ

รายละเอียดสินเชื่อ

การขอกู้

ให้ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศภัยพิบัติ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมินอาคารในส่วนที่จะต่อเติมหรือซ่อมแซม และไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อเคหะ กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย

ระยะเวลาชำระเงินกู้

  • ไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
    ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  • เป็นลูกค้ารายเดิมหรือลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ
  • กรณีลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมที่มีหนี้ค้างชำระ ให้ชำระยอดค้างทั้งหมดก่อนเข้าร่วมมาตรการ

หลักประกัน

  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามวัตถุประสงค์การขอกู้ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียวเมื่อต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ หรือแบ่งจ่ายเป็นงวดตามผลการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมก็ได้ตามความต้องการของผู้กู้