สาขาที่ให้บริการในจังหวัดชัยภูมิ :

เกษตรสมบูรณ์ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จัตุรัส 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ภูเขียว 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชัยภูมิ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองบัวแดง 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แก้งคร้อ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ห้าแยกโนนไฮ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองบัวระเหว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บำเหน็จณรงค์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

คอนสวรรค์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เทพสถิต

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านเขว้า

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.