ประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี

แชร์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับ : เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือการเสียชีวิตและการรักษาพยาบาลของพนักงานหรือสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงาน

 • พนักงานมีอายุระหว่าง : 15 – 65 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
 • ชำระเบี้ย : เบี้ยประกันภัยที่ชำระ สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรหรือหน่วยงานได้

 

รายละเอียดประกัน : ประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

 • เป็นพนักงานหรือสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงาน อายุ 15 – 65 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าร่วมการประกันภัย

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 • แผน 1 – แผน 8 ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • แผน 9 ออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

อัตราเบี้ยประกันภัย

 • แผน 1 – แผน 8 ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • แผน 9 คำนวณเบี้ยประกันภัยตามข้อมูลสถิติขององค์กรหรือหน่วยงาน และผลประโยชน์ความคุ้มครองตามที่องค์กรหรือหน่วยงานกำหนด

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

 • 1 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

 • 1 ปี

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

 • เงินสด เงินโอน หรือ เช็ค

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • การประกันชีวิต กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การประกันอุบัติเหตุ (อบ.2) กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย
 • การประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามสิทธิ์ที่ได้รับตามสัญญาประกันภัย
 • การประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่มีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก โดยไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามสิทธิ์ ที่ได้รับตามสัญญาประกันภัย

 

การกรอกใบสมัครและการตรวจสุขภาพ

 • แผน 1 – แผน 8 ไม่มีการกรอกใบสมัครและไม่มีการตรวจสุขภาพ
 • แผน 9 ไม่มีการกรอกใบสมัครและไม่มีการตรวจสุขภาพ เว้นแต่ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีจำนวนเงิน เอาประกันภัยสูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรหรือหน่วยงาน ต้องกรอกใบสมัครและตรวจสุขภาพตามที่ บริษัทฯ กำหนด

 

อัตราเบี้ยประกันภัย และจำนวนเงินเอาประกันภัย

Sales Kit01

เงื่อนไขการรับประกันภัยของ แผน 1 – แผน 8

1. จำนวนพนักงานหรือสมาชิก ตั้งแต่ 10 – 100 คน

2. ปัจจุบันต้องไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มคุ้มครองให้กับพนักงานหรือสมาชิก

3. ต้องทำประกันให้แก่พนักงานหรือสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมทาประกันทุกราย และองค์กรหรือหน่วยงานเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด

4. พนักงานหรือสมาชิกตำแหน่งเดียวกันหรืออยู่ในระดับเดียวกันจะต้องสมัครเอาประกันภัยในระดับแผนเดียวกัน

5. ผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพ และการประกันสุขภาพเป็นแบบสำเร็จรูป ไม่สามารถซื้อข้ามแผนประกันได้

6. องค์กรหรือหน่วยงานต้องสมัครทำประกันผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ความคุ้มครองหลัก) ให้แก่พนักงานหรือสมาชิกทุกคน

7. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก เป็นผลประโยชน์ที่องค์กรหรือหน่วยงานสามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ โดยจะต้องซื้อความคุ้มครองหลักก่อน

และหากมีความประสงค์ที่จะสมัครทำประกันแล้ว พนักงานหรือสมาชิกจะต้องเข้าร่วมทำประกันทุกคน

– ผู้เอาประกันสามารถซื้อการประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยในเพิ่มเติมได้ โดยไม่เลือกซื้อความคุ้มครองการประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก

– ผู้เอาประกันสามารถซื้อการประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้ โดยจะต้องซื้อแผนประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในก่อน

8. สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้สูงสุดไม่เกิน 5 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์ และการเลือกแผนประกันภัยในแผนถัดไปจะแตกต่างได้ไม่เกิน 4 ระดับแผน

ตัวอย่าง กรณีที่เลือกแผน 1 เป็นแผนประกันภัยต่ำสุด ดังนั้น แผนประกันภัยถัดไปที่สามารถเลือกได้จะต้องไม่สูงกว่าแผน 5

9. อัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนของจำนวนเงินเอาประกันภัย

10. หลักเกณฑ์การแบ่งแผนประกันภัย จะต้องกำหนดโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ดังนี้

– กำหนดแผนประกันภัยแผนเดียวให้แก่พนักงานหรือสมาชิกเท่ากันทุกคน

– กำหนดแผนประกันภัยตามตำแหน่งหรือระดับของพนักงานหรือสมาชิก

– กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงเงินเดือนของพนักงานหรือสมาชิก

– กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุงานของพนักงานหรือสมาชิก

 

เงื่อนไขการรับประกันภัยของ แผน 9

 1. จำนวนพนักงานหรือสมาชิก ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป
 2. องค์กรหรือหน่วยงานสามารถกำหนดผลประโยชน์ความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่จะทำประกันภัยได้
 3. องค์กรหรือหน่วยงานสามารถทำประกันให้แก่พนักงานหรือสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมทำประกันทุกราย หรือเลือกทำประกันบางส่วนได้ โดยต้องแจ้งเหตุผลและรายละเอียดให้บริษัททราบ
 4. บริษัทฯ จะคำนวณเบี้ยประกันภัยตามข้อมูลสถิติขององค์กรหรือหน่วยงาน และผลประโยชน์ความคุ้มครองตามที่องค์กรหรือหน่วยงานกำหนด

 

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเข้าร่วมการประกันภัย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีที่การแจ้งอายุคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการประกันภัยตามสัญญา โดยความจริงแล้วไม่มีสิทธิ์ในการประกันภัย หรือขาดคุณสมบัติในการที่จะเอาประกันภัย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม (แบบฟอร์มบริษัท)
 2. ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับมรณกรรม (แบบฟอร์มบริษัท กรณีซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 3. บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บัตร (แบบฟอร์มบริษัท กรณีซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 4. รายชื่อพนักงาน แผนจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัคร และวันเริ่มคุ้มครอง ฯลฯ (รูปแบบที่บริษัทประกันกำหนด)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือสำเนาเอกสารรับรองการเป็นนิติบุคคล
 6. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในเอกสารการสมัครขอเอาประกันภัย
 7. ใบสมัครเป็นสมาชิกของผู้ขอเอาประกันภัยกลุ่ม (ถ้ามี กรณีสมัครทำประกันภัย แผน 9)

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00008/2549

 

ข้อควรระวัง

 • ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เข่น ผู้ทีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจากัดในการสื่อสาร หรือการติดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้
 • เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เป็นแบบสำเร็จรูปที่มีรายละเอียดเงื่อนไข ในการกำหนดแผนความคุ้มครอง เงื่อนไขการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ ข้อจำกัดของเงื่อนไขผลิตภัณฑ์และข้อควรระวังหลายเรื่อง ดังนั้น พนักงานผู้ขายต้องเสนอขายโดยใช้เอกสารประกอบการขาย เช่น Product Catalogue, Sale Kit, Sale Sheet และ Leaflet เพื่อชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบทุกข้อ และมั่นใจว่าลูกค้าเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข และได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันก่อนตัดสินใจซื้อ
 • หากลูกค้ามีคุณสมบัติแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพียงเล็กน้อย พนักงานขายควรติดต่อบริษัทรับประกัน เพื่อหารือและให้บริษัทฯ ยืนยันพิจารณารับประกันก่อนส่งเอกสารสมัครทำประกันให้บริษัทฯ

 

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งของกรมธรรม์