ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
ไม่มีกำหนด
เงื่อนไขการถอน
1ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย0.90%
0.90% ต่อปี
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้
 • ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • ในแต่ละเดือน ถ้าถอนเงินเกิน 1 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 บาท ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ละครั้ง แต่ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500 บาท
 • ไม่กำหนด
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษี
 • คำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 • ยอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท  (ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้)
 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศสรรพากร
 • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
 • เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (ถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้)
 • ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • ในแต่ละเดือน ถ้าถอนเงินเกิน 1 ครั้ง ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 บาท ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ละครั้ง แต่ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500 บาท
 • ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาฝาก
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร