ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

เงินฝากประจำระยะยาว

เงินฝากประจำ

>

เงินฝากประจำ

รายเดือนยกเว้นภาษี

 • เหมาะกับ:
  บุคคลทั่วไป
 • จุดเด่น:
  เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกันและเงินสำรองในอนาคต
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  2.50
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • เงื่อนไขการฝาก:
  ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปและไม่เกิน 25,000 บาท ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ เท่าๆกัน
 • เงื่อนไขการถอน:
  ต้องฝากครบ 24 ครั้ง

เงินฝากประจำ

3 เดือน

 • เหมาะกับ:
  บุคคลทั่วไป
 • จุดเด่น:
  - เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกันและเงินสำรองในอนาคต
  - ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงินกู้หรือค้ำประกันบุคคลได้
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  0.90
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ไม่กำหนด
 • เงื่อนไขการฝาก:
  ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • เงื่อนไขการถอน:
  ถอนเงินเท่าใดก็ได้

เงินฝากประจำ

6 เดือน

 • เหมาะกับ:
  บุคคลทั่วไป
 • จุดเด่น:
  - เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
  - ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงินกู้หรือค้ำประกันบุคคลได้
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  1.15
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ไม่กำหนด
 • เงื่อนไขการฝาก:
  ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • เงื่อนไขการถอน:
  ถอนเงินเท่าใดก็ได้

เงินฝากประจำ

12 เดือน

 • เหมาะกับ:
  บุคคลทั่วไป
 • จุดเด่น:
  - เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
  - คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  1.30
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ไม่กำหนด
 • เงื่อนไขการฝาก:
  ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • เงื่อนไขการถอน:
  ถอนเงินเท่าใดก็ได้

เงินฝากประจำ

ระยะยาว >


เงินฝากประจำ

24 M Plus

 • เหมาะกับ:
  บุคคลทั่วไป
 • จุดเด่น:
  - เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
  - คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  1.50
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ไม่กำหนด
 • เงื่อนไขการฝาก:
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท 
  ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • เงื่อนไขการถอน:
  - ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ต้องถอนทั้งยอดฝากนั้น
  - กรณีถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 24 เดือน คำนวณดอกเบี้ย ดังนี้
    ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
    ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก 24 เดือน คำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราเผื่อเรียกโดยหักดอกเบี้ยส่วนที่ลงรับเกินไปแล้วจากยอดเงินฝาก

เงินฝากประจำ

36 M Plus

 • เหมาะกับ:
  บุคคลทั่วไป
 • จุดเด่น:
  - เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
  - คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  2.00
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ไม่กำหนด
 • เงื่อนไขการฝาก:
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • เงื่อนไขการถอน:
  - ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ต้องถอนทั้งยอดฝากนั้น
  - กรณีถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 36 เดือน คำนวณดอกเบี้ย ดังนี้
    ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
    ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก 36 เดือน คำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราเผื่อเรียกโดยหักดอกเบี้ยส่วนที่ลงรับเกินไปแล้วจากยอดเงินฝาก

เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากกระแสรายวัน

 • เหมาะกับ:
  นักธุรกิจ และนักลงทุน
 • จุดเด่น:
  เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากเผื่อเรียก
  สามารถเบิกถอนเงินสด ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ไม่กำหนด
 • เงื่อนไขการฝาก:
  เปิดบัญชี ฝากครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • เงื่อนไขการถอน:
  ถอนเป็นเช็ค

เงินฝากเผื่อเรียก >

เงินฝากออมเงิน ออมธรรม

 • เหมาะกับ:
  นักเรียน นักศึกษา
 • จุดเด่น:
  เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว
  เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  1.00
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
 • เงื่อนไขการฝาก:
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
  ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท
  ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
 • เงื่อนไขการถอน:
  ถอนเงินเท่าใดก็ได้

เงินฝากเผื่อเรียก

 • เหมาะกับ:
  บุคคลทั่วไป
 • จุดเด่น:
  คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชี
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  0.50
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ไม่กำหนด
 • เงื่อนไขการฝาก:
  ตั้งแต่ 1 บาท เป็นต้นไป
 • เงื่อนไขการถอน:
  ถอนเงินเท่าใดก็ได้

เงินฝาก Youth Savings

 • เหมาะกับ:
  นักเรียน นักศึกษา
 • จุดเด่น:
  เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว
  เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  1.25
 • ระยะเวลารับฝาก:
  ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
 • เงื่อนไขการฝาก:
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • เงื่อนไขการถอน:
  ถอนเงินเท่าใดก็ได้

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ >

เผื่อเรียกพิเศษ

 • เหมาะกับ:
  บุคคลทั่วไป
 • จุดเด่น:
  เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
  ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ย (%):
  0.90
 • ระยะเวลารับฝาก:
  -
 • เงื่อนไขการฝาก:
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • เงื่อนไขการถอน:
  ถอนเงินเท่าใดก็ได้

เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย