ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

เงินฝากประจำ 12 เดือน

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกันและเงินสำรองในอนาคต เงินฝากประจำราย 12 เดือน ที่ให้เวลากับคุณได้เต็มที่เพื่อการวางแผนชีวิตของคุณ พร้อมรับผลตอบแทน และเป็นเงินสำรองให้คุณใช้ฉุกเฉินในอนาคตได้อีกด้วย พร้อมรับดอกเบี้ยสูงถึง 1.30%

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
ไม่มีกำหนด
เงื่อนไขการถอน

ถอนเงินเท่าใดก็ได้
ถอนเงินเท่าใดก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย1.30%
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.30% ต่อปี
 • เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • ไม่กำหนด
 • ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.30 % ต่อปี
 • ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี
 • ตามประกาศสรรพากร
 • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
 • เพื่อผลตอบแทน
 • เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คำนวณดอกเบี้ยใหและต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร