ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

ระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 59
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการถอน

ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย1.00%
1.00% ต่อปี
 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1บัญชีเท่านั้น
 • ร้อยละ 1.00 ต่อปี 
 • รับฝากเฉพาะบุุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือแต่ละวัน
 • ลงรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้