ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

เงินฝาก Youth Savings

เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

ระยะเวลารับฝาก
ตั้งแต่วันที่17/09/55
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการถอน

ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย1.25%
1.25% ต่อปี
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน
 • เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท
 • ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
 • ร้อยละ 1.25 ต่อปี เมื่อผู้ฝากอายุครบ 23 ปีบริบูรณ์ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร
 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
 • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
 • ใช้เป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และให้บริการหักเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคได้
 • เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 – 23 ปีบริบูรณ์
 • ถอนเงินวันละกี่ครั้งก็ได้
 • ทุกวันที่ 30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร