ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อบุคคลทั่วไป
btn-MyMo-Pay-275.jpg

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น ซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง
GSB PLUS.ธนาคารออมสิน

 • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
 • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น เพื่อนำไปใช้ประกอบธุรกิจ หรือซื้อที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินสวนเกษตร
 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
 • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้ทบทวนวงเงินทุกปี
ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี โดยผู้กู้ตามสัญญากู้เดิม สามารถปรับลดเงินงวดตามระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่ของสัญญากู้เดิมได้
 • ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • หลักประกันมีราคาประเมินต่ำกว่า 10 ล้านบาท
   • 1. เงินกู้ระยะยาว (LT) เมื่อรวมกับยอดหนี้คงเหลือเดิมแล้ว ให้กู้ดังนี้
    สัญญาที่ 1
        1) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
        2) กรณีห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ 
     
    สัญญาที่ 2
        1) กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ 
        2) กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 น้อยกว่า 3 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ 

    สัญญาที่ 3 ขึ้นไป
    ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาราคาประเมินหลักทรัพย์
   •  
   • ​2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ แต่ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ใน 1. โดยวงเงินกู้เบิกเกิดบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  •  
  • หลักประกันมีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์