ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อบุคคลทั่วไป
btn-MyMo-Pay-275.jpg

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น ซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง
GSB PLUS.ธนาคารออมสิน

 • เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร(ส่วนกลาง)
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล เช่น
 • เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน
 • เพื่อการศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ซื้ออุปกรณ์การศึกษา ซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการศึกษา
 • เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ซื้อยานพาหนะที่จำเป็นในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล
 • ไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ลดลงจากวงเงินกู้สินเชื่อเคหะเดิม ยกเว้นในกรณีมีการประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ และปรากฏว่าราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่ลดลงต่ำกว่าวงเงินเดิม วงเงินกู้ครั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนเงินกู้คงเหลือของสินเชื่อเคหะเดิมต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่
 • กรณีกู้เกินวงกู้สินเชื่อเคหะเดิม วงเงินกู้สินเชื่อครั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนเงินกู้ของสินเชื่อเคหะเดิมต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่
ไม่เกิน 15 ปี
 • กรณีกู้ไม่เกินจำนวนเงินที่ลดลงจากวงเงินกู้เดิม ถ้าสัญญากู้เงินเดิมทำมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ให้ประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่
 • กรณีกู้เกินวงเงินกู้เดิม ให้ประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่