ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อบุคคลทั่วไป
btn-MyMo-Pay-275.jpg

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น ซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง
GSB PLUS.ธนาคารออมสิน

 • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
 • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น เพื่อนำไปใช้ประกอบธุรกิจ หรือซื้อที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินสวนเกษตร
 • ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • 1. เงินกู้ระยะยาว (LT)
   •    1.1 รายละไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ลดลงจากวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม หรือ
   •    1.2 กรณีกู้เกินวงเงินเดิมจะกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  • 2. เงินกู้แบบผสม (LTร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
 • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้ทบทวนวงเงินทุกปี
ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี โดยผู้กู้ตามสัญญากู้เดิม สามารถปรับลดเงินงวดตามระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่ของสัญญากู้เดิมได้