ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อบุคคลทั่วไป
btn-MyMo-Pay-275.jpg

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สินเชื่อเพื่อการศึกษา ปลอดชำระเงินต้นในระหว่าง การศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
QR_สนเชอเพอการศกษา.png

 

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ และมีรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ทั้งนี้กรณีขอกู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องมีผู้กู้ร่วมอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือญาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ ในทุกระดับการศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื่อน (ก.พ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
ให้กู้ตามที่จ่ายจริงในการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามเอกสารการลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 1,5000,000 บาท ดังนี้
 • ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน
 • ไม่เกิน 100% ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณามูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบอายุ
 • ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด
ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ทั้งนี้ ผู้กู้จะขอปลอดชำระเงินต้น ในระหว่างการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรก็ได้ แต่ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคแรก
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • - เป็นข้าราชการเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
  • - เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
  • - เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
  • - เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
  • - กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ค้ำประกันต้องมีสัดส่วนรายได้สุทธิต่อจำนวนเงินงวดของผู้กู้ (DSCR) ไม่ต่ำกว่า 2 เท่า จำนวน 1
หลักทรัพย์ค้ำประกันของตนเองหรือบุคคลอื่น
 • สมุดเงินฝากออมสิน และหรือสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร
 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก