ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อบุคคลทั่วไป
btn-MyMo-Pay-275.jpg

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 • เป็นผู้ประสบปัญหาจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยหนาว และรวมถึงผู้ประสบภัย
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เพื่อเป็นเงินทุน
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
 • แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ
 • ชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ รวมทั้งหนี้นอกระบบ
 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา
ให้ยื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศภัยพิบัติหรือวันที่ประสบภัยพิบัติ
1. อัตราดอกเบี้ย กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
 • ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
 •  ปีที่ 2-5 ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
 • ระหว่างสัญญา เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1. อีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • ภายหลังครบกำหนดสัญญา เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1. อีกร้อยละ 0.50 ของเงินต้นคงเหลือ (ลดต้นลดดอก)
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี
 • ชำระเงินกู้เป็นงวดรายเดือน โดยปลอดการชำระคืนใน 3 งวดแรก
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 คน
  • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
 • หลักประกันประเภทอื่น สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้
  • - สมุดฝากเงินออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
  • - อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้
   • ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
   • ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด
   • ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา
 • ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
 • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดสัญญา (ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน) ในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ตามสัญญา