ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ
btn-MyMo-Pay-275.jpg

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
QR_สนเชอประชาชนสขใจ-(1).png

 • ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย
 • เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ให้บริการ
 • มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน ชัดเจน และมีเอกสารหลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริงจากธนาคารออมสิน
 • ปีที่ 1 ลูกค้าได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
 • ปีที่ 2 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญากู้เงิน ธนาคารออมสินจ่ายให้กับลูกค้า
 • ตามประกาศธนาคารออมสิน
 • ลูกค้าติดต่อสาขา
 • สาขาพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และติดต่อ บสย. อนุมัติค้ำประกัน
 • บสย. อนุมัติค้ำประกัน
 • สาขาแจ้งลูกค้าทำสัญญา
 • ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี (ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน)
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน