ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

โครงการผ่อนปรนภาระหนี้กองทุนหมู่บ้าน

  • เพื่อลดภาระในการชำระหนี้ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมเพิ่มเติม  และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมของสมาชิกรายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้านที่ใช้บริการสินเชื่อ ดังนี้
  • สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ/หรือ
  • สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้ “มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน” 
  • พักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี  และ 
  • ระหว่างพักชำระเงินต้น ให้ชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยปกติ 100% และ
  • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ 1 ปี 
ยื่นความจำนง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562
(จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
29,500 ล้านบาท 
32,387 กองทุน