ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย

.
  • มีอายุครบ  20  ปีขึ้นไป  และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี  ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน  70  ปี
  • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
25,000 ล้านบาท
จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าครบจำนวนวงเงินโครงการตามที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อน
  • ปีที่ 1-3 เท่ากับ 2.90% ต่อปี
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป
    • - รายย่อย เท่ากับ MRR - 0.50% ต่อปี
    • - ข้อตกลงส่วนกลาง เท่ากับ MRR - 1.00% ต่อปี
ไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการ ที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้
หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดในที่นี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งการให้สินเชื่อเคหะ กรณีจัดหาที่อยู่อาศัยของธนาคาร