ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

สินเชื่อคืนความสุข


 
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดของธนาคารออมสิน และมีประวัติการชำระหนี้ดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 เดือน ทั้งนี้ ผู้ขอกู้ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตครู โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  ช.พ.ส. และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาา และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ยื่นขอสินเชื่อ ณ สาขาที่ผู้ขอกู้มีบัญชีสินเชื่อ หรือสาขาที่ผู้ขอกู้ประสงค์จะใช้บริการ แต่จะต้องมีสถานประกอบการ หรือที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับสาขาที่รับเรื่องขอกู้ หรือติดต่อกับพื้นที่จังหวัดที่รับเรื่องขอกู้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถไปตรวจสอบกิจการ สถานประกอบการหรือที่ทำงานของผู้ขอกู้ได้
 • หากมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า 1 สาขา ให้เลือกขอใช้บริการได้เพียงสาขาเดียว
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินกู้เดิม กรณีร้อยละ 20 ของวงเงินกู้เดิมต่ำกว่า 15,000 บาท ให้กู้ได้ในวงเงิน 15,000 บาท
 • ให้กู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท และไม่เกิน 50,000 บาท
 • ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด