ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ
btn-MyMo-Pay-275.jpg

สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

โครงการประชารัฐเพื่อประชาชน หนึ่งในโครงการของรัฐบาล วงเงินสูงสุด 50,000 บาท/ราย ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
 

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีอาชีพ รายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้
 • ปิดหนี้นอกระบบ
 • ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ
 • ใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉิน **แต่ต้องไม่นำไปจ่ายคืนหนี้ในระบบ (Refinance)**
 • สูงสุด 50,000 บาท/ราย
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โปรดนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย