ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท
btn-MyMo-Pay-275.jpg

สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เพื่อเป็นเงินทุน และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิก ธนาคารออมสินยินดี สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการสินเชื่อพัฒนาชนบท ไม่ว่าจะนำไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ
 • เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และเป็นสมาชิก สพช. และมีบัญชีเงินฝากเป็นบัญชีร่วมประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีผลกำไรจากการดำเนินงาน
 • มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้
 • ปรับปรุง หรือขยายกิจกรรมที่ทำอยู่เดิม
 • ลงทุนใหม่ในกิจกรรมเพื่อการผลิต หรือการค้า
 • ลงทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์และมีแผนการ จัดเก็บเงินจากผู้ได้รับประโยชน์เพื่อใช้คืนเงินกู้
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม หรือสมาชิก
ให้กู้ประเภทเงินกู้ระยะยาว (LT) และ/หรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ตามความเหมาะสมกับกองทุน โดยให้พิจารณาตามแผนงานโครงการและความสามารถในการชำระคืน ดังนี้
1. วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนค้ำประกัน
2. วงเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท ให้ใช้หลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกองทุนทุกคนร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน
3. กรณีเป็นลูกค้าเดิมของสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี ทั้งนี หากผู้กู้เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้แต่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้อยู่อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเป็นผู้พิจารณา รวมทั้ง ต้องผ่านการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) อยู่ในระดับดีมาก (A) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนค้ำประกัน
 • วงเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท  ให้ใช้หลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกองทุนทุกคนร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • กรณีกู้ประเภทที่มีระยะเวลา (LT) ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี ชำระเงินงวดเป็นงวดราย 1,2,3,4,6 หรือ 12 เดือน ขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้ และ/หรือตาลักษณะอาชีพ หรือกิจกรรมของกลุ่ม
 • กรณีเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้พิจารณาทบทวนวงเงินทุก 1 ปี และอำนาจทบทวนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เป็นไปตามวงเงินอนุมัติการให้สินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกัน
2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์ของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 สมุดฝากเงินออมสิน และ/หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกันได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุด หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นของผู้กู้ และ/หรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
(2) ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร
(3) สลากออมสินพิเศษชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ซึ่งยังไม่มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลาก หรือสมุดฝากเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์/สลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินได้
2.2 อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเจริญสาธารณูปโภคอื่นตามจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ รถยนต์เข้าออกสะดวก ดังนี้
(1) ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(2) ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินว่างเปล่า
(3) ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด
(4) ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินโฉนดที่สวน ที่ไร่ ที่นา
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อเขตและคณะกรรมการสินเชื่อ สำนักพหลโยธิน/ราชดำเนิน พิจารณาอนุมัติ โดยผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นผู้จำนองอสังหาริมทรัพย์ไว้กับธนาคารเพื่อประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน
 • จ่ายงวดเดียว หรือตามข้อตกลง หรือขอรับเป็นวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี