ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อกลุ่มอาชีพไทยเข้มแข็ง

สินเชื่อกลุ่มอาชีพไทยเข้มแข็ง

เพื่อเป็นเงินทุน และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิก ธนาคารออมสินยินดี สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการสินเชื่อพัฒนาชนบท ไม่ว่าจะนำไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ
  • เป็นกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มคนในชุมชน เช่นผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์ และผู้ขับรถแท็กซี่
  • มีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีร่วมประเภทเผื่อเรียกชื่อบัญชี "กลุ่ม.............." กับสาขาที่ขอกู้เงิน
  • มีการรวมกลุ่มที่มีสมาชิกตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 25 คน และมีการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งก่อนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  • มีการออมเงินของสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม หรือสมาชิก
ให้กู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินให้สินเชื่อไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อกลุ่ม
  • ไม่เกิน 5 ปี ชำระเงินงวดเป็นงวดรายเดือนทุกสิ้นเดือน
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
ให้คณะกรรมการกลุ่ม ผู้ที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงินและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร่วมกันค้ำประกัน
  • จ่ายเงินกู้งวดเดียว