ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

เพิ่มความมั่นใจการประกอบกิจการได้ง่ายๆ ด้วยเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบธุรกิจห้องแถว ด้วยสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการประกอบธุรกิจของคุณให้ง่ายมากขึ้น ช่วยเพิ่มเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
QR_สนเชอธรกจหองแถว.png

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่ แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการบิลใบสั่งซื้อสินค้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ statement จากธนาคารที่ติดต่อ อยู่ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสัญญากู้และสัญญาจำนอง (ถ้ามี)
 • เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่ายของกิจการ
 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ หรือนิติบุคคล
 • สัญชาติไทย หรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่อแสวงหากำไร
 • วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้
 • สมุดเงินฝากออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ ของผู้กู้หรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • หลักประกันอื่นตามเกณฑ์ของธนาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน รูปถ่ายอาคาร/กิจการ พร้อมแผนที่สังเขป
 • เอกสารหลักประกันอื่นตามเกณฑ์ของธนาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน รูปถ่ายอาคาร/กิจการ พร้อมแผนที่สังเขป
 • เอกสารหลักประกันอื่นตามเกณฑ์ของธนาคาร
 • ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนเกินกว่ารายละ 200,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
  1,000,000 บาท
 • หนังสือรายงานการประชุมที่มีมติให้กู้เงิน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนของผู้มีอำนาจ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
 • เอกสารการค้า,ใบสั่งซื้อ, ใบเสร็จรับเงิน, เอกสารแสดงรายรับ – รายจ่ายของกิจการ
 • สำเนาใบเสร็จเงิินกู้ หรือ statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสัญญากู้และจำนอง (ถ้ามี)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจ-พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการและเกษตรกรรม
 • ให้ยื่นกู้ได้ที่ สำนักพหลโยธิน สำนักราชดำเนิน และธนาคารออมสินทุกสาขา
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด