ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง
QR_สนเชอเพอการประกอบธรกจ.png

 • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลากู้ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่น
  ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร
เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นที่มีความสามารถในการทำนิติกรรม ดังนี้
 • สมุดฝากเงินออมสินทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • สลากออมสินพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นสลากออมสินพิเศษชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ หรือสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้
 • พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด และมีหลักเกณฑ์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • หลักทรัพย์อื่น ๆ โดยให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด