การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > ข้อมูลพื้นฐาน > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับจ่ายและโอนเงิน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับจ่ายและโอนเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Skip to content