banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี”

ออมสินรับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี”

6 ก.ย. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินรับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ประจำปี 2565 จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ให้ธนาคารออมสินเป็นองค์กรคนดี ด้วยเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ประจักษ์ในสังคม มีผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแบบองค์กรคนดี โดยมีคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่เกียรติยศดังกล่าว ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ

Skip to content