banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Best of the Best ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Best of the Best ระดับประเทศ ประจำปี 2566

7 พ.ย. 2566

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Best of the Best ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ธนาคารออมสินจัดงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมมอบรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ให้กับทีมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นยอดเยี่ยมในโครงการดังกล่าว โดยในปีนี้ธนาคารได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนโดยร่วมสถาบันอุดมศึกษา 67 แห่ง ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มชุมชน 345 กลุ่ม ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม 3,105 คน ได้บูรณาการความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและทรัพยากรของท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริการแก่กลุ่มองค์กรชุมชน โดยมีสมาชิกและผู้รับประโยชน์ มากกว่า 5,107 ราย และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 50 ในการนี้ คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานพร้อมพบปะพูดคุยกับทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ พร้อมด้วยคุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมมอบรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ประเภท กินดี อยู่ดี สวยดี ใช้ดี รักษ์ดี คิดดี ประจำปี 2566 ให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้แทนชุมชน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content