ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน

ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน

ปมประกาศผโชคด.png- ใบอนุญาต เล่มที่ 5 เลขที่ 23 ออกให้ ณ ที่ว่าการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
- ใบอนุญาต เลขที่ 336-344/2560 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลุ้นรางวัล

- เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60 

- ผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินชำระค่าสินค้าและบริการ สะสมครบทุก 1,000 บาทรับ 1 สิทธิ์ (เศษไม่ถึง 1,000 บาท ไม่คำนวนสิทธิ์การจับรางวัล) (การชำระค่าสินค้าและบริการไม่รวมถึง รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท การชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว การซื้อเงินตราต่างประเทศ/ธนาณัติ/เช็คเดินทาง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง)

- บัตรเสริมไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมแต่รายการใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะนำไปรวมกับรายการใช้จ่ายของบัญชีบัตรหลัก เพื่อคำนวณสิทธิที่ได้ให้กับบัตรหลัก 

- จับรางวัล 10 ครั้ง โดยสิทธิ์ที่ได้ชิงโชค
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.60 จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 11 พ.ค.60 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค.60 จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิ.ย.60  ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย.60 จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 11 ก.ค.60 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค.60 จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 15 ส.ค. 60  ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 60 จับรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 12 ก.ย. 60 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 60 จับรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 17 ต.ค. 60 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค. 60 จับรางวัลครั้งที่ 7 วันที่ 14 พ.ย. 60 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 60 จับรางวัลครั้งที่ 8 วันที่ 12 ธ.ค. 60 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 60 จับรางวัลครั้งที่ 9 วันที่ 17 ม.ค. 61  ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ต้องทำรายการระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 60 จับรางวัลครั้งที่ 10 วันที่ 17 ม.ค. 61  ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

- ธนาคารฯจะรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าธนาคารฯ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดจะนำข้อมูลผู้ร่วมรายการจากทุกรายตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จัดทำเป็นรหัสอ้างอิงพร้อมระบุชื่อและนามสกุลของลูกค้า แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดี

- ของรางวัล “คะแนนสะสม GSB Reward Point”รางวัลละ 100,000 คะแนน มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัลต่อครั้ง (สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1 – 9) และรางวัลคะแนนสะสม GSB Reward Point รางวัลละ 10,000,000 คะแนน มูลค่ารางวัล 1,000,000 บาท (สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 10)

- ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในการจับรางวัลแต่ละครั้งเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

- ธนาคารฯจะจับรางวัลผู้โชคดีสำรองไว้เป็นจำนวน 5 ท่านต่อครั้งตามลำดับ สำหรับกรณีที่ธนาคารฯตรวจสอบแล้วปรากฎว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด ธนาคารฯจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับเป็นผู้รับรางวัลแทน

- สงวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลคะแนนสะสม เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรของธนาคารฯ จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษจากธนาคารฯ

- ธนาคารฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินhttp://www.gsb.or.th 15 วันทำการนับถัดจากวันจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิ.ย. 60 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ค. 60 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ส.ค. 60 ครั้งที่ 4 วันที่ 5 ก.ย. 60 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 ต.ค. 60 ครั้งที่ 6 วันที่ 8 พ.ย. 60 ครั้งที่ 7 วันที่ 6 ธ.ค. 60 ครั้งที่ 8 วันที่ 3 ม.ค. 61 ครั้งที่ 9 – 10 วันที่ 7 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป 

- ผู้บริหารธนาคารออมสิน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมถึงพนักงานและลูกจ้างในฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

- ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้ารับรางวัล พร้อมสำเนาเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายหน้าตรงติดอยู่ที่บัตรและบัตรต้องไม่หมดอายุมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่ ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ หรือฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ หรือสถานที่ที่ธนาคารฯกำหนด ในวันและเวลาทำการของธนาคารฯ

- ผู้ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารฯ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัล หรือหากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถนำหลักฐานตามที่ธนาคารฯ กำหนดมาแสดงต่อธนาคารฯได้ ธนาคารฯจะดำเนินการมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป

- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล โดยให้ชำระเป็นเงินสดในวันที่มาติดต่อขอรับรางวัล

- ธนาคารฯจะโอนคะแนนสะสม GSB Reward Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 30วัน นับถัดจากวันที่ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลและแสดงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรายเดือน

- สิทธิ์ในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่น และคะแนนสะสมที่ได้รับเป็นของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) และสลากออมสินพิเศษหรือการแลกรับของรางวัลที่มีลักษณะเป็นเงินได้

- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ/หรือใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของธนาคารฯตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น

- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด