EN |TH

Special Mother's Day X5

บัตรเครดิตธนาคารออมสินมอบสิทธิพิเศษ ชวนคุณแม่ดูแลสุขภาพและเสริมความงาม
ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2560 นี้
รับคะแนนสะสม GSB Reward Point พิเศษ 5 เท่าเงื่อนไขกิจกรรม :

1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ประกอบด้วย
- GSB PremiumCredit Card
- GSB Precious Credit Card
- GSB Prestige Credit Card
2. ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม 5 เท่าระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2560 โดยจะยึดถือวันที่ทำรายการ (Transaction Date) สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่ร้านค้าทำการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น
3. ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม 5 เท่า ต้องมียอดการใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงาม โดยธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ VISA กำหนด ดังนี้ MCC Code: 7230,7297,7298,8011, 8021,8031,8041,8042,8049,8050,8062,8071 และ 8099ต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป และไม่รวมรายการผ่อนชำระ
4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่รวมรายการประเภท เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว การซื้อกองทุน การชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวธนาคารออมสิน การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ การซื้อเงินตราต่างประเทศ การชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
5. จำกัดยอดคะแนนสะสมเพิ่ม ไม่เกิน 20,000 คะแนน/บัตร/ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
6. รายการคะแนนสะสมพิเศษจะแสดงในบิลรอบเดือนตุลาคม 2560 ที่ช่องคะแนนพิเศษ
7. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสม ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมลงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
8. คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดและโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
9. ณ วันที่คำนวณคะแนนสะสม ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับและ/หรือ เรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
10. ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด