ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม "ยิ่งใช้ ยิ่งลุ้น รวยทอง"

ยิ่งใช้ ยิ่งลุ้น รวยทอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
"ยิ่งใช้ ยิ่งลุ้น รวยทอง" ครั้งที่ 2 ได้รับกระปุกออมสินทองคำ รางวัลละ 100,000 บาท
จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

1. คุณมะลิสา เพชรศรี
2. คุณเตียงทอง เสนจันตะ
3. คุณนพวิชัย เกตุเอี่ยม
4. คุณสุรชัย ใบเต๊ะ
5. คุณอุบล ดวงดูสัน-------------------------------------------------------
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
"ยิ่งใช้ ยิ่งลุ้น รวยทอง" ครั้งที่ 1 ได้รับกระปุกออมสินทองคำ รางวัลละ 100,000 บาท
จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

1. คุณอุษณีย์ คูณเกษม
2. คุณจิรวรรณ รอบคอบ
3. คุณสันติ หวังสุขกลาง
4. คุณสุธน อาจคงหาญ
5. คุณบัวหรัน พันธ์ภักดี

   ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 


ปมผลตภณฑทเกยวของ.png