ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม “บัตรเดบิตออมสิน ลุ้นโชคกระปุกทองคำ”

บัตรเดบิตออมสิน ลุ้นโชคกระปุกทองคำ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
“บัตรเดบิตออมสิน ลุ้นโชคกระปุกทองคำ” ครั้งที่ 4

สำหรับผู้สมัครบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 - 31ธันวาคม 2560 ซึ่งธนาคารได้ทำการจับรางวัล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และมีผู้รับรางวัลกระปุกออมสินทองคำ รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 
1. นางอรุณรุ่ง โรจนรัตน์
2. นางมาลัย ดวงจิตร
3. นางนันธิญา สอสูงเนิน
4. นางสาวธิดารักษ์ สุกปรั่ง
5. นายสันติ จันทรัตนา

 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
“บัตรเดบิตออมสิน ลุ้นโชคกระปุกทองคำ” ครั้งที่ 3

สำหรับผู้สมัครบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งธนาคารได้ทำการจับรางวัล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และมีผู้รับรางวัลกระปุกออมสินทองคำ รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 
1. นายจักรพันธ์ บุญเกิด
2. นางสาวอรุณรวี ขอสกุลสุนทร
3. นายสุขสันต์ จอกทอง
4. นางสาวนิสา ฟื้นฟ้า
5. นางสาวปรารถณา ศรีจันทร์

 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
“บัตรเดบิตออมสิน ลุ้นโชคกระปุกทองคำ” ครั้งที่ 2

สำหรับผู้สมัครบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งธนาคารได้ทำการจับรางวัล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และมีผู้รับรางวัลกระปุกออมสินทองคำ รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 
1. นางเปรมทิพย์ ลาพงษ์
2. นางพรนภัส เพิ่มสิน
3. นางสาวกัญญา หนิบังเกิด
4. นายปรีชา  ชุมรัมย์
5. นางบัวผัน หีบสระน้อย

 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
“บัตรเดบิตออมสิน ลุ้นโชคกระปุกทองคำ” ครั้งที่ 1

สำหรับผู้สมัครบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 และมีผู้โชคดีได้รับรางวัลกระปุกออมสินทองคำ 90% น้ำหนัก 60 กรัม พร้อมตู้ครอบฐานไม้บุกำมะหยี่ มูลค่ารางวัล (รวมค่ากำเหน็จ) รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

1. นายสงวน อุทัยรัศมี
2. นางสุวรรณ  พันธ์แก้ว
3. นายไกรสร  กิ่งจ้อ
4. นายชัยวัฒน์  ชูดวง
5. นางสาวอัญชลี อุนสิริ
 
ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด