ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ธนาคารออมสินเข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”

       ธนาคารออมสินเข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ในโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตและร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย โอกาส สนับสนุน และยกย่อง