ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

การรับเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

การรับเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

การรับเหรียญที่ระลึก : สั่งจองที่ธนาคาร

กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคาร (ตัวจริง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคาร (ตัวจริง) พร้อมหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

กรณีใบยืนยันการสั่งจองเหรียญของธนาคารสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจใบแจ้งความและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

กรณีใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคารมีการจองเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายรวมอยู่ด้วย ธนาคารจะจ่ายเฉพาะเหรียญทองคำ เหรียญเงิน และเหรียญคิวโปรนิกเกิล ยกเว้น เหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย โดยธนาคารจะถ่ายสำเนาใบยืนยันการรับจองเหรียญ พร้อมประทับตราธนาคาร และลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเหรียญ พร้อมชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ให้แก่ผู้สั่งจองเหรียญ เพื่อให้ผู้สั่งจองเหรียญนำสำเนาใบยืนยันการรับจองดังกล่าว มารับเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย ณ หน่วยรับจองของกรมธนารักษ์
 


การรับเหรียญที่ระลึก : สั่งจองที่กรมธนารักษ์ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ๗๖ พื้นที่

กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง)

กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) โดยให้ผู้สั่งจองลงลายมือชื่อมอบอำนาจด้านหลังใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)