ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ผลการตัดสินรางวัล การประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ประเภทบุคคลทั่วไป :
 

รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 1,000,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานและประกาศนียบัตร
นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง ผลงานชื่อ “ภายใต้ร่มเงาที่พ่อสร้าง”

ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมีรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ผลงานชื่อ “บวชถวายพ่อ 2”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ผลงานชื่อ “ฝนหลวง 2”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
นายเดโช โกมาลา ผลงานชื่อ “จากดินพ่อ”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลชมเชย เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล
นายธนพล เสือโรจน์ ผลงานชื่อ “เทวราชา (ธ สถิตย์ ณ เขาพระสุเมรุ)”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


นายดิษณ์กร สุทธสม ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


นายบุญเสริม วัฒนกิจ ผลงานชื่อ “ทำนุบำรุง”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


นายสุกิจ ชูศรี ผลงานชื่อ “เราต่างเป็นความหวังซึ่งกันและกัน ใต้ร่มพระบารมี”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี

นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผลงานชื่อ “ออมศิลป์ แผ่นดินธรรม”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี
 ประเภทเยาวชน อายุ 14-18 ปี :

รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานและประกาศนียบัตร
นางสาวปิยาภรณ์ จันทร์ไทรรอด ผลงานชื่อ “บารมีของพ่อ”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
นายสิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์ ผลงานชื่อ “แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมี”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
นายศิริโรจน์ โคตรวงษา ผลงานชื่อ “อนาคตของแผ่นดิน”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
นายกฤษฎา ทองรักษา ผลงานชื่อ “ข้าวหลวง”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 4 รางวัล
นางสาวจิดาพร สอนอาจ ผลงานชื่อ “อยู่ดี กินดี มีสุข ภายใต้ร่มพระบารมี”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


นางสาวศศิประภา ประทุมทอง ผลงานชื่อ “ศีลสุข”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


นางสาวพิสชา พ่วงลาภ ผลงานชื่อ “ออมสิน ร.๙ ใต้ร่มพระบารมี”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


นายพลวัฒน์ สามิดี ผลงานชื่อ “ออมศิลป์ใต้ร่มพระบารมี”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี

 


ประเภทเยาวชน อายุ 7-13 ปี :

รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานและประกาศนียบัตร
เด็กชายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล ผลงานชื่อ “สมมุติโพธิสัตวราชา”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เด็กหญิงจันทิรา จันทโชติ ผลงานชื่อ “ใต้ร่มบารมี”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เด็กชายพู่กัน สร่องศรี ผลงานชื่อ “ประชาชนของพ่อหลวง”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เด็กชายชณฤทธิ์ ชัยสุทธานนท์ ผลงานชื่อ “วิถีไทยใต้ร่มพระบารมี”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 4 รางวัล
เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข ผลงานชื่อ “วิถีไทย”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


เด็กหญิงอรชพร จงสุข ผลงานชื่อ “แสงสุดท้าย”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


เด็กชายธาวิน อุทธิยัง ผลงานชื่อ “ตามรอยพ่อหลวง”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี


เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ์ ผลงานชื่อ “อีสาน”
ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี