ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่ 4/2562

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่4/2562ซึ่งธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยมีคุณฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเป็นประธานการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกำแพงเพชรธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่