ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

14 มิ.ย.
ออมสินร่วมการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม ร่วมการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
13 มิ.ย.
ออมสินมอบเงินสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน “โครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” ประจำปี 2562 
13 มิ.ย.
ออมสินมอบเงินสนับสนุนกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน “โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ” ประจำปี 2562 
12 มิ.ย.
ออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน 
11 มิ.ย.
ออมสินสนับสนุนโครงการ Superboy Project
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Superboy Project
11 มิ.ย.
คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคารออมสิน และรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการองค์ความรู้และงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารออมสิน”
Displaying results 1-6 (of 213)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|