ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้การต้อนรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นำโดยคุณสิริพร เดชไชยยาศักดิ์ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสิน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนและแผนการลงทุน โดยมีคุณชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และคณะร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่