ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินร่วมกิจกรรมโรดโชว์ค้ำประกันสินเชื่อ

       เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 คุณสุจินตนา หงษ์ทอง ฝ่ายบริหารการขายลูกค้าธุรกิจฐานราก คุณวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และประธานกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ร่วมกิจกรรมโรดโชว์ค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดนัดจัตุจักรให้เข้าถึงสินเชื่อ โดยใช้บสย.ค้ำประกัน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดขึ้น  โดยมี  5 ธนาคารพันธมิตร  ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และธนาคารทิสโก้ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs แก่พ่อค้าแม่ค้า ณ ตลาดนัดสวนจัตุจักร