ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
เลือกประเภท

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธนาคารออมสินสาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:
1,329,653.00 บาท