ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พด.จ. (ประกาศแผน) 613/2562
จ้างจัดกิจกรรม"วันกำกับดูแลกิจการที่ดี " (CG Day) ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
900,000.00 บาท
07 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.117/2562)
จ้างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Start up ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 371,290.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
371,290.00 บาท
07 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (62097629944)
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร 15 (100 ปี) ชั้น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 236,409.76 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
236,409.76 บาท
07 ตุลาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 611/2562
จ้างบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและหน่วยงานพันธมิตร ( Customer Relationship Management ) บนสื่อ Social Media ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
8,091,875.00 บาท
07 ตุลาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 610/2562
จ้างจัดกิจกรรม "สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาและส่งเสรืมการตลาดธุรกิจบริการ
5,500,000.00 บาท
07 ตุลาคม 2562
พณ.พ.342/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาว 2 นาที รายการ ออมสินปันสุข สังคม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,540,800.00 บาท
04 ตุลาคม 2562
พณ.พ.348/2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software)และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software)โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) โดยวิธีพิเศษเพื่่อการพาณิชย์
1,731,801.00 บาท
04 ตุลาคม 2562
พรบ.1-ค.055/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล GSB Excellence Award 2019 โดยวิธีคัดเลือก
2,200,000.00 บาท
04 ตุลาคม 2562
พด.จ.(ประกาศแผน) 609/2562
จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์Hardware and System Software)และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting software)โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
1,731,801.00 บาท
04 ตุลาคม 2562
พณ.พ.286/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิต 8-90 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
20,000,000.00 บาท
04 ตุลาคม 2562
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Displaying results 71-80 (of 10000)