มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่

มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่

 

S 16031909

7

 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบภัยน้ำท่วม :

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท

รายละเอียดคลิก >>

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

วงเงินกู้ : ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย :

  • ปีที่ 1 = 0% ต่อเดือน

  • ปีที่ 2-5 = 0.85% ต่อเดือน

ปลอดชำระคืนเงินใน 3 งวดแรก

ระยะเวลาผ่อนชำระ : 3-5 ปี

รายละเอียด คลิก >>

เคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 

วงเงินกู้ : ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย :

  • ปีที่ 1 = 0% ต่อปี

  • ปีที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี

  • ปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

รายละเอียดคลิก >>

Smes ผู้ประสบภัยพิบัติ

 

วงเงินกู้ : สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย :

  • ปีที่ 1 = 3.50% ต่อปี

  • ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี

ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดคลิก >>