ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510

>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 509 และ 510

 

ออมสินดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน

 

ระยะเวลาของกิจกรรม : รับฝากตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจำหน่ายครบ 600 ล้านหน่วย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม :

1. เป็นบุคคลธรรมดาและฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 (บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม)
2. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน และ ณ วันที่ออกรางวัลต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
3. ต้องเป็นผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคาร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. ฝากสลากออมสินพิเศษทุก 100 บาท หรือ 1 หน่วย (1 หมายเลข) มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ตามจำนวนหน่วยที่ฝากโดยไม่จำกัดจำนวน
2. การออกรางวัลแต่ละครั้ง ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล (รางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด) หากออกรางวัลได้ผู้มีสิทธิ์ซ้ำกัน คณะกรรมการฯ จะยกเลิก และออกรางวัลใหม่ เพื่อให้ได้ผู้ถูกรางวัลทดแทนต่อไป แต่หากผู้ถูกรางวัลได้รับรางวัลในการออกรางวัลครั้งก่อนแล้ว ยังมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลในการออกรางวัลครั้งใหม่ได้อีก
3. สลากออมสินพิเศษที่มีการถอนคืนก่อนออกรางวัล ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วิธีและกำหนดการออกรางวัล : 

1. ใช้เครื่องออกเลขสลากวงล้อหมุนด้วยมือในการออกรางวัล
2. ทำการออกรางวัล จำนวน 12 ครั้ง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เวลา 15.00 - 16.30น.

ครั้งที่ 1   วันที่ 30 ธันวาคม 2561   จำนวน 18 รางวัล

• รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น ATIV E จำนวน 2 รางวัล
• รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
• รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล
 

ครั้งที่ 2   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562   จำนวน 18 รางวัล

• รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น ATIV E จำนวน 2 รางวัล
• รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
• รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 3    วันที่ 1 มีนาคม 2562   จำนวน 18 รางวัล

• รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น ATIV E จำนวน 2 รางวัล
• รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
• รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 4   วันที่ 1 เมษายน 2562   จำนวน 18 รางวัล

 • • รถยนต์ Toyota Yaris รุ่น ATIV E จำนวน 2 รางวัล
 • • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
 • • รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล
 •  

ครั้งที่ 5   วันที่ 2 พฤษภาคม 2562   จำนวน 18 รางวัล

 • • รถยนต์บรรทุก Toyota Hilux Revo รุ่น Double cap 4x2 2.4J plus My2017 จำนวน 2 รางวัล
 • • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
 • • รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล
 •  

ครั้งที่ 6   วันที่ 1 มิถุนายน 2562   จำนวน 18 รางวัล

 • • รถยนต์บรรทุก Toyota Hilux Revo รุ่น Double cap 4x2 2.4J plus My2017 จำนวน 2 รางวัล
 • • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
 • • รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล
 •  

ครั้งที่ 7   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562   จำนวน 18 รางวัล

 • • รถยนต์บรรทุก Toyota Hilux Revo รุ่น Double cap 4x2 2.4J plus My2017 จำนวน 2 รางวัล
 • • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
 • • รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล
 •  

ครั้งที่ 8   วันที่ 1 สิงหาคม 2562   จำนวน 18 รางวัล

 • • รถยนต์บรรทุก Toyota Hilux Revo รุ่น Double cap 4x2 2.4J plus My2017 จำนวน 2 รางวัล
 • • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
 • • รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล
 •  

ครั้งที่ 9   วันที่ 1 กันยายน 2562   จำนวน 18 รางวัล

 • • รถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0G จำนวน 2 รางวัล
 • • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
 • • รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล
 •  

ครั้งที่ 10   วันที่ 1 ตุลาคม 2562   จำนวน 18 รางวัล

 • • รถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0G จำนวน 2 รางวัล
 • • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
 • • รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล
 •  

ครั้งที่ 11   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562   จำนวน 18 รางวัล

 • • รถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0G จำนวน 2 รางวัล
 • • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล
 • • รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล
 •  

ครั้งที่ 12   วันที่ 1 ธันวาคม 2562   จำนวน 18 รางวัล

 • • รถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น E 350 e Avantgarde จำนวน 2 รางวัล
 • • รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i รุ่น AFS110MSFJ TH จำนวน 6 รางวัล

• รถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล

3. ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันจับรางวัล
4. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และจดหมายแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์

เงื่อนไขการรับรางวัล :

1.ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
2. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวงที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากของรางวัลโดยจะต้องชำระเป็นเงินสด ซึ่งจะเรียกเก็บในวันที่มารับรางวัล
3. ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th หากเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ธนาคารจะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิสายใจไทย
4. หลักฐานในการรับรางวัล
   4.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ที่ระบุชื่อตรงกับชื่อในสลากออมสินพิเศษ
   4.2 สลากออมสินพิเศษฉบับที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
   4.3 โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
5. ติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลด :

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510
 
หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก รับฝากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสุดท้าย
คุณสมบัติผู้ฝาก - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท
อายุสลาก 5 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 60 ครั้ง)
ราคาต่อหน่วย 100 บาท
ถอนคืนก่อนครบกำหนด ถอนก่อนครบ 3 เดือน  หักส่วนลด 2 บาท/หน่วย  
การออกรางวัล ทุกวันที่ 1 ของเดือน  *ยกเว้น
- เดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม 
- เดือนพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคม*
การรับเงินรางวัล - สามารถรับเงินรางวัลได้ ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
- นำใบสลากฉบับที่ถูกรางวัลมารับเงินรางวัลหรือขอโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1
3
5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2
5
100,000 บาท
รางวัลที่ 3
5
10,000 บาท
รางวัลที่ 4
10
5,000 บาท
รางวัลที่ 5
20
1,500 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว
2
400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว
2
300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว
4
150 บาท

 
* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี 0 100.00
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี 0.25 100.25
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี 0.75 100.75
ฝากครบ 3 ปี ไม่ครบ 4 ปี 1.50 101.50
ฝากครบ 4 ปี ไม่ครบ 5 ปี 2.50 102.50
ฝากครบ 5 ปี 4.00 104.00
จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ไม่ถึง 1 ล้านบาท 0.800
1 ล้านบาท 1.520
10 ล้านบาท 1.592
 • ผู้ฝากมีสิทธิรับเงินรางวัลและถอนคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ ภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สลากออมสินพิเศษครบกำหนด
ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 น. - 14.00 น.
 • ถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
 • ช่องทรูไอดี ม่วนชื่น ทางแอป TrueID , เว็บไซต์ TrueID.net , กล่องทรูไอดีทีวี 
 • ถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (Facebook : NBT2HD)
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 KHz.