ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก หยุดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้ฝาก - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท
อายุสลาก 5 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 60 ครั้ง)
ราคาต่อหน่วย 100 บาท
ถอนคืนก่อนครบกำหนด ถอนก่อนครบ 3 เดือน  หักส่วนลด 2 บาท/หน่วย  
การออกรางวัล ทุกวันที่ 1 ของเดือน  *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*
การรับเงินรางวัล สามารถรับเงินรางวัลได้ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1
3
5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2
5
100,000 บาท
รางวัลที่ 3
5
10,000 บาท
รางวัลที่ 4
10
5,000 บาท
รางวัลที่ 5
20
1,500 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว
2
400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว
2
300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว
4
150 บาท

 
* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี 0 100.00
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี 0.25 100.25
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี 0.75 100.75
ฝากครบ 3 ปี ไม่ครบ 4 ปี 1.50 101.50
ฝากครบ 4 ปี ไม่ครบ 5 ปี 2.50 102.50
ฝากครบ 5 ปี 4.00 104.00
จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ไม่ถึง 1 ล้านบาท 0.800
1 ล้านบาท 1.520
10 ล้านบาท 1.592
  • ผู้ฝากมีสิทธิรับเงินรางวัลและถอนคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ ภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สลากออมสินพิเศษครบกำหนด
ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น.และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 14.00น.