ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี

       สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 137 หน่วยละ 50 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย   เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ
       ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเฉพาะในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิมรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 10,000,000 บาท เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 20,000,000 บาทโดยมีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวด

 
หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบี - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท
อายุ 3 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 36 ครั้ง)
หน่วยละ 50 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ย0.30บาทต่อหน่วย(ร้อยละ 0.20 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ย
กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก
1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน          หักส่วนลด 1.00 บาทต่อหน่วย
2. ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย
3. ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปีได้รับดอกเบี้ย0.05 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.10
     ต่อปี)
4. ฝากครบ 2 ปีไม่ครบ 3 ปีได้รับดอกเบี้ย0.125 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ          
    0.125 ต่อปี)
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน
*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน*
การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้น
และดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
สลากครบอายุ โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 3 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 2 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 2 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 5 8,000 บาท
รางวัลที่ 5 10 3,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
(ต่างงวดและหมวดอักษร)
  10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว 2 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว 2 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 100 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ไม่ถึง 5 แสนบาท 0.20
5 แสนบาท 0.68
5 ล้านบาท 0.776
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 ปี 0.30 0.20% 50.30
ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)และสื่อออนไลน์(Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึงเวลา 14.00น.